Українська мова Polski  Белорусский Русский
England Deutschland  française Japan
lityn-selrada.com.ua

Головна сторінка Звернення громадян Нормативно-правова база Інструкція про порядок розгляду пропозицій


 

Створення та розробка сайтів в Літині

 

Інструкція про порядок розгляду пропозицій, скарг, заяв та організацію особистого прийому громадян у Літинській селищній раді, затвердженої рішенням виконкому від 14 вересня 2007 року № 243.

Додаток № 1

до рішення виконкому № 243

від 14 вересня 2007 року

Інструкція

про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг та

організацію особистого прийому громадян

в Літинській селищній раді

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена згідно із Законом України "Про звернення громадян", Указами Президента України від 13 серпня 2002 р. N 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" та від 14 квітня 2004 року N 434/2004 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" та постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".

1.2. Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг і прийом громадян є важливою ділянкою роботи Літинської селищної ради , засобом отримання інформації про недоліки в роботі ради, однією з форм зміцнення і розширення зв'язків із широкими верствами населення, дійовим засобом у розбудові правової держави України.

1.3. У роботі із письмовими та усними зверненнями громадян потрібно забезпечувати поважне ставлення до людей, уважний підхід до їх потреб та запитів.

1.4. Усі звернення громадян, що надходять до селищної ради , підлягають обов'язковій класифікації за встановленими статтею 3 Закону України "Про звернення громадян" видами: на пропозиції, заяви та скарги. Подальший розгляд та вирішення пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться з урахуванням особливостей їх розгляду, встановлених статтями 14, 15 та 16 названого Закону України.

2. Первинний розгляд, облік та зберігання звернень громадян

2.1. Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються та вирішуються посадовими особами селищної ради під час особистих прийомів громадян, які проводяться згідно із затвердженим графіком. Якщо розв'язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в тому самому порядку, що й при письмовому зверненні. За результатами розгляду звернення громадянину повідомляється письмово.

2.2. Письмові звернення громадян підлягають обов'язковому первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції відповідного органу чи установи та призначення за ними конкретного виконавця.

Первинний розгляд письмових звернень громадян проводиться секретарем селищної ради, спеціалістом по роботі із зверненнями громадян.

2.3. Діловодство, пов'язане з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян, та контроль за їх виконанням здійснюються окремо від інших видів діловодства і покладаються на секретаря селищної ради , спеціаліста по роботі із зверненнями громадян.

Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення зберігаються у відповідних відділах, а в кінці року повертаються секретарю селищної ради.

2.4. Звернення може бути подане особисто як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне) чи надіслано поштою. Громадянин може подати звернення також через уповноважену на це іншу особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Скарга в інтересах громадянина може бути подана іншою особою, трудовим колективом або організацією, яка здійснює правозахисну діяльність, за умови, що отримали від громадянина відповідні повноваження, оформлені згідно з чинним законодавством.

У зверненні вказуються прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання громадянина та викладено суть порушеного питання. Письмове звернення має бути надруковане або написане від руки розбірливо і чітко, підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями в термін не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян".

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються й повторні звернення одним і тим самим органом від одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян", та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає селищний голова, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

2.5. На вільному від тексту місці першої сторінки звернення, в правовому нижньому кутку ставиться відбиток штампа селищної ради , або письмово  вказуються дата надходження звернення та його реєстраційний номер.

Конверти, в яких надійшли звернення, зберігаються разом з матеріалами перевірки до закінчення терміну зберігання пропозицій, заяв і скарг, після чого знищуються.

2.6. Усі пропозиції, заяви і скарги, що надійшли, приймаються та  реєструються в день їх надходження в журналах реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян Облік особистого прийому громадян ведеться селищним головою, секта рем селищної ради, спеціалістом по роботі із зверненнями громадян

Письмові пропозиції, заяви і скарги, подані під час особистого прийому, також підлягають реєстрації на реєстраційно-контрольних картках, та в журналах заяв, скарг, пропозицій.

2.7. Під час реєстрації звернення громадянина йому надається відповідний номер, який присвоюється один раз на рік. Реєстраційний номер звернення складається з порядкового номера пропозиції, заяви, скарги, що надійшла, та позначення про вид документа (зв., ск. і т.ін).

Пропозиції, заяви і скарги одного й того самого громадянина з одного й того самого питання, що надійшли на розгляд до селищної ради  (дублетні), обліковуються за реєстраційним номером першої пропозиції.

У такому самому порядку обліковуються та реєструються звернення громадян з одного й того самого питання, надіслані державними органами вищого рівня чи іншими установами, організаціями, підприємствами, засобами масової інформації за належністю для їх вирішення по суті до селищної ради, якщо останніми вже отримані звернення аналогічного змісту.

2.8. Повторними вважаються звернення, в яких:

2.8.1. Повідомляється про несвоєчасне вирішення попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не надавалась.

2.8.2. Не вирішене по суті або вирішене не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні.

2.8.3. Звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні попереднього звернення.

2.9. Причини повторного звернення громадянина розглядаються селищним головою Якщо воно викликане порушенням установленого порядку розгляду, то до посадових осіб, які припустилися порушення прав громадянина, вживаються відповідні заходи реагування.

2.10. Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний термін має бути прийняте одне з таких рішень: прийняти до провадження; надіслати за належністю до іншого відомства, якщо питання, порушені у зверненні, не входять до компетенції селищної ради , про що одночасно повідомляється заявнику; залишити без розгляду за наявності підстав, визначених у статті 8 Закону України "Про звернення громадян": письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство; повторні звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті; звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

2.11. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до компетенції селищної ради, порушуються питання, які підлягають вирішенню в інших органах державної влади, то при наданні відповіді на звернення селищною радою громадянину також роз'яснюється порядок вирішення цих питань.

2.12. Звернення, взяте під контроль, заповнюється контрольна картка у двох примірниках, один з яких надходить до контрольної картотеки, а другий - разом із зверненням вручається виконавцеві (додаток 4).

2.13. Відповіді на звернення громадян надсилаються на бланках селищної ради і підписуються селищним головою..

2.14. Документи у справах розміщуються за у хронологічному порядку. Кожна пропозиція, заява, скарга, з усіма документами щодо її розгляду і вирішення, становлять у справі самостійну групу і вміщуються у окрему папку. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів вони підшиваються до цієї групи документів. При формуванні справ перевіряється правильність спрямування документів до справи, їх комплектність. Невирішені звернення, а також неправильно оформлені документи підшивати до справи забороняється.

2.15. Після фактичного виконання прийнятого рішення звернення разом з матеріалами перевірки повертаються до секретаря селищної ради.

Документи й листування щодо звернень громадян з часу надходження їх до селищної ради до передачі в архів централізовано зберігаються у секретаря селищної.

Схоронність документів і листування щодо звернень громадян у селищній раді  забезпечується секретарем селищної ради.

2.16. Терміни зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами визначаються затвердженими керівниками організацій номенклатурами справ, що утворюються в процесі їх діяльності.

Звернення громадян, що містять пропозиції про суттєві зміни в роботі установ, організацій, підприємств або про усунення серйозних недоліків та зловживань, зберігаються постійно та надходять до держархівів.

Звернення громадян особистого та другорядного характеру, незалежно від того, чи підлягають вони передачі до держархівів, чи ні, зберігаються протягом 5 років.

3. Розгляд та вирішення звернень громадян

3.1. Посадові особи селищної ради  при розгляді звернень громадян зобов'язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненні обставин, вживати інших заходів для об'єктивного вирішення порушених автором звернення питань, з'ясування й усунення причин та умов, які спонукають авторів скаржитись.

3.2. Рішення, які приймаються за зверненнями, повинні бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити своєчасне й правильне виконання прийнятого рішення, а в разі визнання скарги обґрунтованою - негайно вжити заходів до поновлення порушених прав громадян.

3.3. Якщо про результати розгляду письмової пропозиції, заяви, скарги потрібно повідомити іншу організацію або у зверненні порушуються важливі питання діяльності Міністерства, то вони беруться на контроль і вирішуються в першу чергу. У цих випадках на листах і картках проставляється штамп "Контроль". Рішення за результатами перевірки таких звернень приймаються на засіданні виконкому та сесії селищної ради.

Пропозиції, заяви і скарги, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозиції, заяви, скарги.

3.4. Заявник має право ознайомлюватися з матеріалами перевірки, якщо це не суперечить вимогам Закону України "Про інформацію".

3.5. Звернення та запити народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян, вирішуються протягом термінів, установлених статтями 12 і 19 Закону України "Про статус народного депутата України". Розгляд звернень та запитів народних депутатів України береться під особливий контроль. Про результати розгляду такого звернення народному депутату України направляється відповідь за підписом селищного голови.

Запити та запитання депутатів місцевих рад, які надійшли в інтересах громадян, вирішуються протягом термінів, установлених статтею 22 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

3.6. Звернення громадян, що надійшли з редакцій газет, журналів, радіо й телебачення, розглядаються селищною радою в терміни, передбачені статтею 20 Закону України "Про звернення громадян".

3.7. Термін розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється з дня, наступного за днем, з якого починається строк (таким днем є день їх надходження та реєстрації в селищній раді, по день направлення заявнику відповіді на його звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає на день неробочий, то за останній день терміну вважається перший після нього робочий день.

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, то відповідальна особа письмово звертається до селищного голови  згідно з розподілом повноважень із обґрунтуванням необхідності подовження терміну, потрібного для остаточного розгляду звернення.

Після отримання дозволу відповідальний виконавець готує лист за підписом селищного голови згідно з розподілом повноважень, яким повідомляє особу, яка подала звернення, щодо подовження терміну розгляду його звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

3.8. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуті всі порушені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжиті потрібні заходи щодо його виконання і заявника повідомлено про результати перевірки звернення і прийняте рішення.

3.9. Відповідь за результатами розгляду звернення в обов'язковому порядку готується секретарем селищної ради, спеціалістом по роботі із зверненнями громадян, які його отримали і до компетенції яких входить розв'язання порушених у зверненні питань, і підписується селищним головою.

Пропозиції, заяви та скарги Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються селищним головою  особисто.

Рішення про відмову в задоволенні вимог або прохань, викладених у зверненні, приймається селищним головою і доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, які вживались місцевою владою для перевірки цього звернення. Якщо давалася усна відповідь, то складається відповідна довідка, яка додається до матеріалів перевірки звернення. У журналі обліку  фіксується, що про наслідки перевірки заявника повідомлено в особистій бесіді.

3.10. Селищна рада  розглядає звернення громадян без стягнення за це плати.

4. Особистий прийом громадян

4.1. Особистий прийом громадян селищним головою проводиться у службовому кабінеті в установлені графіком дні та години.

4.2. На особистий прийом до селищного голови  проводиться попередній запис секретарем голови.

4.3. Прийом Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

4.4. Прийом громадян в інші дні  проводиться спеціалістами селищної ради .

4.5.  Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян селищним головою  та спеціалістами селищної ради розміщується  фойє будівлі  селищної ради  в доступному для вільного огляду місці.

4.6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до селищного голови  з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийняте рішення, визначається спеціаліст, до компетенції якого належить питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

4.7. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося керівництвом Міністерства, проводиться у разі, коли питання, порушене в першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

4.8. Список громадян на особистий прийом до селищного голови із зазначенням прізвища, імені, по батькові, змісту порушуваних питань подається секретарем  селищної ради.

4.9. Під час проведення особистого прийому громадян селищним головою секретарем селищної ради та інші відповідальні  за організацію прийому працівники, заповнюють журнал обліку особистого прийому громадян.

4.10. На особистому прийомі громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами.

4.11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

4.12. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, опрацьовуються доручення спеціалістам селищної ради  і подаються на розгляд селищного голови.

5. Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян

5.1. Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України. До зазначених посадових осіб за неналежне виконання службових обов'язків з розгляду звернень громадян можуть застосовуватись заходи дисциплінарного стягнення.

5.2. Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

6. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян та забезпечення контролю за їх розглядом

6.1. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні зауваження, які в них містяться, систематично, але не менше одного разу на рік узагальнюються й аналізуються секретарем та спеціалістами селищної ради ,  з метою своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення прав і інтересів громадян, вивчення громадської думки, вдосконалення роботи селищної ради . Особливу увагу слід звернути на усунення причин, які викликають повторні й колективні скарги, а також спонукають громадян звертатися до вищих та центральних органів державної влади, редакцій газет і журналів з питань, які мають вирішуватися селищною радою

Підготовлені узагальнені аналітичні матеріали подаються на розгляд засідання виконкому селищної ради .

6.2. За результатами розгляду  приймається рішення виконкому ,  з конкретними пропозиціями про подальше вдосконалення організації роботи зі зверненнями громадян в селищні раді.

6.4. Селищний голова  здійснює контроль за роботою з питань звернень та прийому громадян особисто, через секретаря селищної ради.

6.5. Секретар та спеціалісти селищної ради  додержуються  установленого законодавством і цією Інструкцією порядку розгляду звернень.

6.8. Якщо взяте на контроль звернення не може бути вирішене в установлений термін, то виконавець заздалегідь, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення цього терміну доповідає про це особі, яка здійснює контроль, і порушує питання про продовження терміну в межах, установлених законодавством про звернення громадян. Про продовження вказаних термінів своєчасно інформуються органи чи посадові особи, яких слід про це сповіщати, а у випадку, коли одночасно продовжується термін розгляду самого звернення, то й автори звернень.

6.9. Рішення про зняття звернень з контролю приймає селищний голова.  Попередні відповіді на звернення, взяті під контроль, не є підставою для зняття їх з контролю.

Секретар

 

виконавчого комітету                                                         Н.К. Миколасюк

 

Літинська селищна рада

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше

 

вул.Соборна, 32 смтЛітин, 22300

тел.04347-21363

 
Візитівка Літина

 

кадастрова карта україни

 

 

 

 

Презентація будівництва очисних споруд "BIOTAL"

Детальніше...

 

Запит на інформацію

 

Новини Літина

 

 

 

 

Подільський народний університет Культури